Anesthesia (Critical Care)

TU Service Commission
Salary: Rs.
12 Views 2021-04-03 00:59:00
  • Nos. of Opening : 1
  • Qualification Degree :
  • Salary :
  • Job Category : Teaching / Education
Job Description

Ad. number: 741/077/078

Posted date: 2077/11/09

Service: Teaching      

Category: Second

Post: Deputy Professor

Subject: Anesthesia (Critical Care)

त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा यसबाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै पनि विषयमा कम्तीमा द्वितीय श्रेणीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी आवेदित पदसँग सम्बन्धित विषयमा विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गरेको । वा त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा यसबाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा द्वितीय श्रेणीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको ।