Anatomy

TU Service Commission
Salary: Rs.
8 Views 2021-04-03 23:59:00
  • Nos. of Opening : N/A
  • Qualification Degree :
  • Salary :
  • Job Category : Teaching / Education
Job Description

Ad. number: 760/077/078

Posted date: 2077/11/09

Service: Teaching

Category:  Second

Post: Deputy Professor

Subject: Anatomy

त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा यसबाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै पनि विषयमा कम्तीमा द्वितीय श्रेणीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी आवेदित पदसँग सम्बन्धित विषयमा विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गरेको । वा त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा यसबाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा द्वितीय श्रेणीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको ।