Don't Have an Account. Sign up, its free.

Job Position   :   Recreation Person  

Job Location:Kaski district (Pokhara)
No. of Vacancies:1
Experience:3 years working in Children field
Job Category:NGO / INGO / Social work
Job Type:Full Time
Job Level:Entry Level
Salary:Negotiable
Educational Qualification:Intermediate
Posted Date:2018-08-08
Expiry Date:2018-08-15 - Expired
Job Description:
 जिम्मेवारी तथा भुमिका ः 
स्रोत केन्द्रमा रहेका सेवाग्राहीहरुलाई सृजनात्मक क्रियकलाप गराउनका लागि फोकल व्यक्तिको भुमिका निर्वाह गर्ने । 
दैनिक रुपमा सञ्चालन हुने सृजनात्मक क्रियाकलापको व्यवसथापन गर्ने 
सृजनात्मक क्रियाकलापमा सहभागी हुने सहभागिहरुलाई यसको सिद्धान्त, प्रबिधि र सुरक्षित कार्यबिधिको बारेमा जानकारी गराउने । 
स्वस्थ्य वातावरणको सृजनागर्ने र स्रोत केन्द्रमा रहेका सेवाग्राहीहरुलाई तालिम लगायत अन्य क्रियाकलापको लागि उत्प्रेरण जगाउने । 
स्रोत केन्द्रमा रहेका सेवाग्राहीहरुलाई उनीहरुको रुची तथा सम्वन्धित क्रियाकलापको आधारमा मनोरन्जनात्मक क्रियाकलाप गराउने  तथा स्रोत केन्द«मा आउने सेवा ग्राहीहरुको अभिलेख राख्ने ।
दैनिक कार्यको आधारमा मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापको कार्यतालिका तयार गर्ने । 
स्रोत केन्द्रमा रहहेका सेवाग्राहीलाई मनोरञ्जनात्मक तथा सृजनात्मक क्रियाकलापबाट नेतृत्व बिकास गराउनका लागि उत्प्रेरणा जगाउने  खालको क्रियाकलाप गराउने । 
रिक्रेसन सँग सम्वन्धित कार्य गर्ने संस्थाहरुसँग समन्वय गरी  स्रोत केन्द्रमा रहेका सेवाग्राहीहरुलाई  प्रभावकारी रुपमा यस क्रियाकलापलाई सञ्चालन गर्ने । 
स्रोत केन्द«मा संचालन भएका विभिन्न क्रियकलापहरुको प्रतिवेदन तथा मासिक प्रतिवेदन तयार पार्ने ।
 
Job Specifications:
आवश्यक योग्यता तथा सिप
  • कम्तिमा पनि ३ वर्ष  बालबालिकाको क्षेत्रमा रहेर काम गरेको
  • प्रभावकारी समन्वयतथा सहकार्य 
  • प्रभावकारी संचार 
  • प्रतिवेदनतयार गर्ने क्षमता
  • डाटा संकलन तथा एकिकृत गर्ने क्षमता
  • द्घन्द व्यवस्थापन सम्बन्घि क्षमता
  • प्रियोजनाले शमेट्ने सम्बन्घि सवालमा दक्षता

Before applying this job, i agree the terms & conditions of ramrojob.com.


This job is expired.

2018 (C) Copyright Protected | All Rights Reserved