Don't Have an Account. Sign up, its free.

Syllabus for Kathmandu Upatyaka Khanepani Limited (KUKL)

Syllabus for Kathmandu Upatyaka Khanepani Limited (KUKL)

खुल्ला तथा समावेशी र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम

प्राबिधिक सेवा, सिभिल समूह, ९ तह, उप-प्रबन्धक सहायक प्रबन्धक प्रशासन र लेखा तह ८ प्राबिधिक सेवा, सिभिल समूह, ८ तह, सहायक प्रबन्धक
प्राबिधिक सेवा, सूचना प्रबिधि समूह, ८ तह,सहायक प्रबन्धक प्रशासन अधिकृत र लेखा अधिकृत तह ७ प्राबिधिक सेवा, इलेक्ट्रोमेकानिकल समूह, ७ तह, इन्जिनीयर
प्राबिधिक सेवा, गुणस्तर समूह, ७ तह, केमिस्ट प्राबिधिक सेवा, गुणस्तर समूह, ७ तह, माइक्रोबायोलोजिस्ट प्राबिधिक सेवा, हाइड्रो-ज़िओलोजी समूह, ७ तह, हाइड्रो-जिओलोजिस्ट
प्राबिधिक सेवा, सूचनाप्रबिधि समूह, ७ तह,इन्जिनियर प्राबिधिक सेवा, सिभिल समूह, ७ तह, इन्जिनीयर सहायक प्रशासन अधिकृत र सहायक लेखा अधिकृत तह ६
प्राबिधिक सेवा, आर्किटेक्टसमूह, ५ तह ,ओभरसियर प्राबिधिक सेवा, इलेक्ट्रोमेकानिकल समुह, तह ५, ओभरसियर प्राबिधिक सेवा, गुणस्तर समुह, ५ तह, वरिस्ठ ल्याब टेक्निसियन
प्राबिधिक सेवा, सिभिल समुह, ५ तह, ओभरसियर वरिस्ठ सहायक प्रशासन र वरिस्ठ लेखा सहायक तह ५ प्राबिधिक सेवा, सूचना प्रबिधि समुह,५ तह, ओभरसियर
प्राबिधिक सेवा, गुणस्तर समुह, ४ तह, प्लान्ट अपरेटर प्राबिधिक सेवा, सिभिल समुह, ४ तह, सिनियर प्लम्बर प्राबिधिक सेवा, सूचना प्रबिधि समुह, ४ तह, कम्प्युटर अपरेटर
सहायक प्रशासन र लेखा सहायक तह ४ सिनियर मिटर रिडर तह ४ प्राबिधिक सेवा, मेकानिकल समुह, ४ तह, पम्प अपरेटर

 

Popular Articles

2018 (C) Copyright Protected | All Rights Reserved