Don't Have an Account. Sign up, its free.

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको विभिन्न पदहरुको परीक्षा सम्बन्धी सूचनाहरु,Application Form तथा syllabus हरु

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको विभिन्न पदहरुको परीक्षा सम्बन्धी सूचनाहरु,Application Form  तथा syllabus हरु :

१. कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा हुने पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना :Performance based vacancy notice.

२. अन्तरिक प्रतियोगिता र खुल्ला तथा समावेशी पदहरुमा प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको सूचना :Internal and open vacancy notice

क्र .सं. पद सेवा  समूह  पाठ्यक्रम(आ.प्र.) पाठ्यक्रम(खुल्ला.)
१, उपनिर्देशक  प्रशासन प्रशासन DD- Internal 

1.DD-Administration.

2.DD- Account

3.DD- Law 073.

२. उपनिर्देशक  इन्जिनियरिङ् प्राविधिक DD-Internal_073 DD- -External_073.
सहायक निर्देशक इन्जिनियरिङ् प्राविधिक   A D -open 073.
सहायक निर्देशक प्रशासन प्रशासन AD Internal 073 AD admin.pdf
सहायक निर्देशक प्रशासन लेखा   AD Account 
सहायक निर्देशक प्रशासन कानून   AD Law 
सहायक प्रशासन प्रशासन   Assistant -open073.pdf

 

Popular Articles

2018 (C) Copyright Protected | All Rights Reserved